ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Като потребители на официалния електронен портал на „Адриели“ EООД – /http://adrielli.eu може да разглеждате страниците му, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.
В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате. Подадената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с конкретно заявените, освен в случаите, когато информирано се регистрирате за множество услуги, достъпни чрез портала (единен профил на потребителя).

„Адриели“ EООД, юридическото лице собственик на горепосочения електронен портал е администратор на лични данни.Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени интернет, или други електронни канали.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Основна цел на портала е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно, или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерките, за което не се огласяват).„Адриели“ ЕООД не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаите, изрично регламентирани в съответната законова разпоредба.

ВНИМАНИЕ: За облекчаване обслужването на нашите потребители на портала публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от „Адриели“ ЕООД. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове.

„Адриели“ ЕООД променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящия портал заедно с датата на актуализация.
Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за степента на защита на личните данни.