Обща информация:

Считано от 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.
„Адриели“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни:
Наименование: „Адриели ЕООД; Седалище и адрес на управление: ул. „Цар Борис 3“ № 12, ет.4, офис 3, гр.Плевен 5800; Данни за кореспонденция: ул. „Цар Борис 3“ № 12, ет.4, офис 3, гр.Плевен 5800; Телефон: 0888466465 Web site: www.adrielli.eu

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Име: ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
Данни за кореспонденция: Адриели ЕООД; Седалище и адрес на управление: ул. „Цар Борис 3“ № 12, ет.4, офис 3, гр.Плевен 5800; Данни за кореспонденция: ул. „Цар Борис 3“ № 12, ет.4, офис 3;
Web site: www.adrielli.eu ; E-mail: office@adrielli.eu


Цели на обработването, за които са предназначени личните данни:

„Адриели“ ЕООД обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба относно обработването и съхраняването на личните данни и лична информация:
В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Наименование: Комисия за защита на личните данни;; Седалище и адрес на управление: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София 1592; Данни за кореспонденция: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София 1592; Телефон: 02/ 91 53 518; Web site: www.cpdp.bg ; E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Право на достъп до Вашите лични данни:
Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като „Адриели“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията за право на достъп.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на Вашите лични данни
Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате от „Адриели“ ЕООД изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:
– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
– При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Адриели“ ЕООД.

„Адриели“ ЕООД няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законово определените за това срокове.

Имате право да изискате „Адриели“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:
– Оспорите личните данни, за срок, който позволява на „Адриели“ ЕООД да провери точността на личните данни;
– Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– „Адриели“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Адриели“ ЕООД имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването на лични данни:
Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. „Адриели“ ЕООД събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни:
За всички услуги, които „Адриели“ ЕООД предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната. Личните данни се съхраняват по силата на приложимото законодателство и съгласно предвидения срок.

Получатели, или категории получатели на лични данни:
Категориите получатели на лични данни, които „Адриели“ ЕООД предоставя извън организацията:
– На публични органи (Българска народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
– На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на „Адриели“ EООД и по негово нареждане или възлагане).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването:
При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, „Адриели“ ЕООД се ръководи от следните принципи:
– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните лични данни и лична информация;
– Ограничение на целите на обработване;
– Точност и актуалност на данните;
– Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
– Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други:
„Адриели“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Субектът на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.
Администраторът предприема необходимите мерки за всякаква комуникация по членове 15 – 22, която се отнася до обработването на субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.
Според общият регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическо лице, за което се отнасят данните) има право на:
– Достъп до собствените си лични данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679)
– Коригиране (ако данните са неточни) (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679)
– Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679)
– Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679)
– Преносимост на личните данни между отделните администратори (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679)
– Възражение спрямо обработването на неговите лични данни (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решения основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен (чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679).